Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2022.SZEP.26.HÉ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)
 R.A.C.A.S.        
 Bejegyzési Végzés 
       Alapszabály 
 M.A.Sz.           

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2022

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

A
Regio Astrologiae
Csillagtudományi Egyesület
(Collegium Artis Siderum)
Alapszabálya

A Regio Astrologiae Csillagtudományi Egyesület (a továbbiakban röviden: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján határozatlan időre alakult jogi személyiségű szövetség.

Az Egyesület megalakítását a Budapesten, 2005. augusztus 9-én 12:49:20 (CEST) időponttól tartott Alakuló Közgyűlés határozta el, míg az Egyesület a Fővárosi Bíróság levele alapján történt módosításokkal javított Alapszabályát Budapesten, 2005. szeptember 11-én a következő tartalommal fogadta el.

1. §
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 (1) Az Egyesület teljes neve:
Regio Astrologiae Csillagtudományi Egyesület
A név jelentése: az asztrológia királysága. Mindezzel szeretnénk kifejezni azt, hogy tiszteljük tudományunk hagyományait, illetve egy olyan korra utalunk vissza vele, amikor a csillagtudomány két fő ága (asztrológia és asztronómia) tudományos igényességgel működve, még békésen, kéz-a-kézben, egymást segítve haladtak.

 (2) Az Egyesület székhelye és postacíme: [1145] Budapest XIV. kerület, Amerikai út 91., II./2.

 (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére, illetve a későbbi tervek szerint majd külföldre is.

 (4) Az Egyesület jogi személy.

 (5) Az Egyesület munkája során betartja a Magyar Köztársaság Alkotmányát, és a hazai, valamint a nemzetközi hatályos törvényeket.

 (6) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai irányzatokat nem támogat.

 (7) Az Egyesület semmiféle párt, vagy egyéb szervezet befolyása, irányítása alatt nem áll.

 (8) Az Egyesület pártatlan, független álláspontú, minden vonatkozásban semleges.

2. §
Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységeinek köre

I. Az Egyesület céljai

 (1) Az asztrológiával és az asztronómiával, valamint ezekkel kapcsolatos témákkal (a továbbiakban: csillagtudományokkal) foglalkozni kívánók, az eziránt érdeklődők, az  ilyen képzés(ek)ben résztvevők összefogása, tanulmányaik és eredményesebb munkájuk elősegítése. A csillagtudomány két fő ágának (asztronómia és asztrológia) ismét egységbe hozása, együttműködtetése.

 (2) Csillagtudományi iskola alapítása, a későbbiekben kiterjesztése alap, közép és felsőfokú szintekre. Az iskola tananyagainak, tanfolyamainak és végzettséget igazoló okiratainak akkreditálása (OKJ-szám).

 (3) A gyermekek és szüleik számára egy bevezető, alapozó jellegű asztrológiai tananyag létrehozása, hogy legalább alapfogalmuk legyen a felnövekvő gyermekeknek erről is, ami elősegíti az önismeretük fejlődését, ezáltal mások, a másság elfogadását, és ezen keresztül a békésebb, harmonikusabb együttélést és együttműködést a társadalom többi tagjával.

 (4) A csillagtudományi képzettség, felkészültség elméleti és gyakorlati elmélyítése, tudományos színvonalának emelése. Ezen belül az asztrológus szakma tudományos presztízsének visszaszerzése, társadalmi elismerésének biztosítása. A csillagtudománynak, mint az asztrológia és az asztronómia szintézisének tudományos elismerésének biztosítása. Szükség szerint például egy csillagtudományi etikai kódex összeállítása, hogy az Egyesület szellemiségének megfelelő erkölcsi normák és szabályok más szakterületekhez hasonlatosan rögzítve legyenek.

 (5) A csillagtudományokkal foglalkozók érdekképviseleti, hazai és nemzetközi kapcsolatokat elősegítő, azokat fenntartó, valamint a csillagtudósok morális és etikai működését ellenőrző szerveként való működés.

 (6) Nyilvános csillagtudományi könyvtár létrehozása, melynek gyűjtőköre a teljes magyar (hazai) és lehetőség szerint a külföldi szakmai irodalmat, sajtóanyagokat és egyéb kiadványokat, dokumentumokat tartalmazza.

 (7) A csillagtudományok és történelmeik területén végzett kutatómunkák ösztönzése, támogatása, valamint a publicitás lehetőségének biztosítása.

 (8) Csillagtudományi szakterületen, illetve azzal kapcsolatos irodalom, sajtó és egyéb kiadványok megjelentetése, kiadása, ezekben publicitás biztosítása a szakemberek számára.

 (9) Idegen nyelvű szakirodalmak lehetőség szerinti elérhetővé tétele magyar nyelven, hogy a magyar anyanyelvű csillagtudományi társadalom számára is egyenlő esélye legyen az ismeretszerzésre a külföldi kollegákhoz viszonyítva.

(10) Az előbbi pontban említett egyenlő esélyek elérése érdekében szakmai nyelvtanfolyamok (latin, görög, arab, angol stb.) indítása igény, illetve lehetőség szerint.

(11) A csillagtudományokhoz kapcsolódóan különböző mechanikus, optikai, elektronikus, illetve egyéb eszközök igény és lehetőség szerinti tervezése, fejlesztése, készítése, gyártatása.

(12) Az egyesületi tagság, illetve más, a csillagtudomány egy, vagy több ágával foglalkozó egyesületek, természetes és nem természetes személyek közötti jó és együttműködő viszony kialakítása, ápolása és fenntartása, közösségi élet kialakítása, ösztönzése.

II. Az Egyesület feladatai

 (1) Az asztronómusok és asztrológusok (a továbbiakban: csillagtudósok) tudományos tevékenységének összefogása, segítése.

 (2) A csillagtudományi iskola, illetve később iskolarendszer magas színvonalú működtetése.

 (3) Asztrológiai és asztronómiai szakmai nyílt napok, előadások megszervezése, bel- és külföldi előadók meghívásának, illetve ilyen jellegű rendezvények szervezése, lebonyolítása.

 (4) Kapcsolattartás, együttműködés és információcsere más, a csillagtudományok témáival összefüggő tevékenységet folytató szervezetekkel.

 (5) Külföldi és belföldi szakirodalom, illetőleg e tárgyban megjelent sajtó figyelése, könyvtári feldolgozása, a külföldi és belföldi tapasztalatok tudományos feldolgozása és az eredmények publikálása.

 (6) Az Egyesület tevékenységének és állásfoglalásainak megfelelő nyilvánosság biztosítása. Az Egyesület és a csillagtudományokat művelők munkájának elismertetése.

 (7) Az Egyesület ragaszkodik ahhoz, hogy tagjai sorából bárki, aki asztrológiai elemzést készít

 (a) Legyen felkészült az asztrológia azon ágában, amelyikkel dolgozik.

 (b) Képes legyen mérlegelni az ügyfele számára legmegfelelőbb elemzési módot és nyelvezetet, és ennek megfelelően elkészíteni az elemzést.

 (c) A tudomására jutott személyes adatokat szigorú titokként kezelje, amennyiben erről az adott személlyel hivatalosan másként meg nem állapodik, azonban a hatályos, adatvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozások betartásával a további adatokat és az elemzést bárhol és bármikor felhasználhatja, publikálhatja, oktatási példaként felhozhatja stb..

 (8) Az Egyesület ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesület praktizáló tagjai, tanulói, oktatói, vezetősége, vezetői a hagyományos orvosi eskühöz hasonló, a csillagtudományi és általános etikának megfelelő fogadalmat tegyenek.

III. Az Egyesület tevékenységi köre

 (1) Az Egyesület tudományos tevékenységet és kutatást folytat annak érdekében, hogy a csillagtudomány megbecsülése és elismerése hazai és nemzetközi szinten egyaránt megtörténjen.

 (2) A csillagtudományi iskola, tanfolyamok nyilvános, szolgáltatásszerűen elérhető működtetése, az egyesületi és más szakkörök segítése, mindezek részére tantervek összeállítása, tananyagok és egyéb segédeszközök készítése, az oktatói munka támogatása.

 (3) Az Egyesület szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. Az Egyesület tagjai az adott szolgáltatás esetén meghatározott kedvezményben részesülnek.

 (4) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem a jelen Alapszabályban meghatározott feladatok és célok elérésére fordítja.

 (5) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

 (6) Az Egyesület köteles a hozzá fordulók etikai, morális, illetve szakmai panaszait titoktartással kezelni, a tagjainak szakmai munkájával szembeni kifogást kivizsgálni és lehetőség szerint orvosolni.

 (7) Az Egyesület támogatja a nemzetközi csillagtudományi szervezeteket és azok törekvéseit, illetve velük együtt kíván működni, amennyiben azok nincsenek ellentétben az 1. § (5), (6), (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakkal.

 (8) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak, beszámolóinak és szakmai munkájának nyilvánosságát a szórólapokon, szakfolyóiratokban, egyéb sajtótermékekben és kiadványokban, valamint az Interneten való közzététel útján biztosítja.

3. §
Az egyesület tagjai

I. A tagsági jogviszony keletkezése

 (1) Az Egyesület tagja lehet az a magyar, vagy külföldi természetes személy, vagy szervezet, aki az aktuális Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökséghez eljuttatja. A felvételt kérőnek az írásbeli kérelméhez mellékelve nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapító okiratát ismeri és az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait, valamint az Egyesület szerveinek döntéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és tevékenységével segíti, támogatja az Egyesület munkáját.

 (2) A tag felvétele a belépési nyilatkozat aláírásával, és az Elnökséghez való eljuttatásával automatikusan megtörténik.

 (3) Az Egyesület Elnöksége a belépési kérelmet visszautasíthatja, de csak abban az esetben, ha a belépni kívánó tagnak a tagként való elismerése jogszabályba, vagy az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik, avagy a személy olyan tevékenységet folytat, vagy olyan magatartást tanúsít, vagy tanúsított, amely az Egyesület célkitűzéseivel ellentétben áll, illetőleg amennyiben az Egyesület érdekeit, jó hírét, céljainak megvalósítását veszélyezteti, vagy veszélyeztetné.

 (4) Az Egyesület Elnöksége a rendelkezésére álló adatok alapján köteles az egyesület minden tagjáról naprakész nyilvántartást vezetni.

 (5) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 (6) Az Egyesület Elnöksége egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal az Egyesület pártoló tagjaiként tarthatja nyilván azokat a természetes, vagy jogi személyeket, akik ugyan az Egyesületnek nem rendes tagjai, de munkájukkal, anyagi vagy egyéb támogatásukkal elősegítik az Egyesület tevékenységét. A pártoló tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a pártoló tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni. Kötelessége továbbá az önként vállalt kötelezettségek teljesítése, valamint köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 (7) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli és a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag", illetve a "pártoló tag" kifejezést.

 (8) Az Egyesület alapító tagjai mindazok a személyek, akik az alakuló Közgyűlésen az Egyesület megalapításában részt vettek, jelen Alapszabályt elfogadták, és az Alakuló Közgyűlés Jegyzőkönyvének Jelenléti Ívét az egyértelmű azonosításra alkalmas adataik mellett aláírásukkal ellátták.

II. A tagsági viszony megszűnése

 (1) Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag ezen szándékát írásbeli nyilatkozatával az Elnökség felé bejelenti. Amennyiben a tag az Egyesület Elnökségéhez intézett nyilatkozatával bejelenti az Egyesületből való kilépését, a tag tagsági viszonya a kérelem benyújtásának napján megszűnik.

 (2) A tagsági jogviszony megszűnik a természetes személy tag halála, illetve a nem természetes személy jogutód nélküli megszűnése esetén.

 (3) A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén törléssel szűnhet meg a tagsági viszony, a következő pontokban rögzített lépések szerint:

 (a) A mulasztó tagot először is igazolható módon figyelmeztetni kell a mulasztására (pl. ajánlott levél küldése). A figyelmeztetésben szerepelnie kell a figyelme felhívásának jelen fejezet (7) pontjára, miszerint előterjesztheti a védekezését, illetve igazolt enyhítő és mentő körülményeket felsorolva kérhet haladékot, részletfizetést, vagy egyéb könnyítést.

 (b) Amennyiben e figyelmeztetésre a benne foglalt határidőn belül (30 naptári nap) a tag nem reagál, akkor az Elnökség határozatot hozhat a tagok sorából való törléséről, amely határozat ellen a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért.

 (4) Kizárással szűnik meg a tagsági viszony az Elnökség kizáró határozata alapján, ha a tag az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, vagy egyéb ilyen jellegű tevékenységet folytat, valamint az Egyesület céljainak megvalósulását akadályozza, vagy veszélyezteti.

 (5) A tiszteletbeli tagi címet az Elnökség minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, vagy egyéb ilyen jellegű tevékenységet folytat, valamint az Egyesület céljainak megvalósulását akadályozza, vagy veszélyezteti.

 (6) A pártoló tagi címet az Elnökség minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag az Egyesületet támogató, pártoló magatartását, tevékenységét megszünteti, illetve az Egyesület céljainak megvalósulását akadályozza, vagy veszélyezteti.

 (7) Jelen paragrafus (4), (5) és (6) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról, illetve a tiszteletbeli tagi, vagy pártoló tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett természetes személy, vagy nem természetes személy törvényesen felhatalmazott képviselője részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az igazolt enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére, és az érintett tag vagy nem élt e lehetőséggel, vagy a felhozott védekezés nem elfogadható.

 (8) Az összes tagság megszűnik az Egyesület megszűnésével.

4. §
A tagok jogai és kötelezettségei

I. Az Egyesület tagjainak jogai

 (1) Részt vehetnek az Egyesület munkájában és annak rendezvényein, kezdeményezhetik egyes kérdések megvitatását, észrevételeikkel segítheti az Egyesület munkáját, és meghatározott kedvezménnyel igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait.

 (2) A természetes személy tagok személyesen, a nem természetes személy tagok képviselőjük útján a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt vehetnek, felszólalhatnak, véleményüket kifejthetik, határozati javaslatot tehetnek és szavazhatnak.

 (3) A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.

II. Az Egyesület tagjainak kötelességei

 (1) Az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, tevékenységükkel, munkájukkal az Egyesület célkitűzéseinek megvalósulását támogatni és elősegíteni.

 (2) Az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni.

 (3) Az Egyesület tagja a tagsági jogviszony folyamatosságának érdekében köteles bármely, az Egyesületben nyilvántartott adatának módosulását az Elnökség számára bejelenteni. Ez vonatkozik a tiszteletbeli és a pártoló tagokra is.

 (3) A tagdíjat a Közgyűlés által évente meghatározott mértékben, módon és határidőben megfizetni.

 (4) Életvitelük és mindennapi tevékenységük során az Egyesület jó hírnevét védeni és példamutató magatartással eljárni.

III. További rendelkezések

 (1) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 (2) A tiszteletbeli és a pártoló tagok jogai és kötelességei a 3. § I./(5) és (6) bekezdésekben szabályozott módon alakulnak.

 (3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

5. §
Az Egyesület szervezete

 (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök és az elnökségi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

 (2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan természetes személy lehet, aki az Egyesület rendes tagja, valamint magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.

6. §
A Közgyűlés

 (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

 (2) A Közgyűlés döntései nem állhatnak ellentétben az alapszabállyal és a hatályos jogszabályokkal; és e döntések a tagokra és az Egyesület szerveire kötelező erővel bírnak.

 (3) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik

 (a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.

 (b) A tagdíj mértékének, valamint megfizetési módjának és határidejének meghatározása.

 (c) Az éves költségvetés meghatározása.

 (d) Az Elnök éves beszámolójának elfogadása.

 (e) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, avagy feloszlásának kimondása.

 (f) Az Elnök, az Elnökség tagjainak, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak (vagyis az Egyesület tisztviselőinek) megválasztása.

 (g) Az Elnök, az Elnökség tagjainak, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak (vagyis az Egyesület tisztviselőinek) visszahívása.
Ez csak abban az esetben fordulhat elő, ha a visszahívni kívánt tisztségviselő bizonyíthatóan, akarattal és/vagy folyamatosan megszegi a tagságának és/vagy az általa viselt tisztség tényéből fakadó kötelességeket, illetve az Egyesület céljaival, szellemiségével, vagy Alapszabályával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 (h) Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

 (4) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni. A meghívó és a Közgyűlés egyaránt nyilvános.

 (5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

 (6) A Közgyűlésre szóló meghívónak a következőket kell tartalmaznia:

 (a) A Közgyűlés helyszínének és kezdési időpontjának pontos megjelölése.

 (b) A Közgyűlés napirendi pontjai.

 (c) A határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és kezdési időpontjának pontos megjelölése.

 (d) Tájékoztatás, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a jelenlevők létszámától függetlenül határozatképes lesz.

 (7) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbségével hozza, a következő kivételekkel:

 (a) A Közgyűlés a személyi döntések tekintetében a határozatait mindig titkos szavazással hozza.

 (b) Jelen paragrafus (3) bekezdés a), e), és g) pontjai esetén a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges.

 (c) Jelen paragrafus (3) bekezdés f) pontja esetén egyszerű szótöbbséggel történik a választás.

 (d) Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag a szavazati jogát nem gyakorolhatja.

 (8) A Közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

 (9) A levezető elnök személye megegyezik az adott időpontban az Egyesület Elnöki tisztségét betöltő személlyel, kivéve, ha ő valamiért akadályoztatva van. Ez esetben egy alelnök, vagy bármely elnökségi tag lehet a levezető elnök. Erről a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

(10) Szavazategyenlőség esetén nyílt és titkos szavazás esetén egyaránt a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, és a szavazást meg kell ismételni mindaddig, amíg határozatképes döntés nem születik.

(11) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek hitelesítésére az Ellenőrző Bizottság két, erre felkért tagja jogosult.

(12) Amennyiben az Egyesület Közgyűlésén bármely tag olyan indítványt terjeszt elő, amelyet a Közgyűlés elutasít, a tag jogosult kérni, hogy az elutasított indítványát a Közgyűlés jegyzőkönyvében szó szerint tüntessék fel.

(13) Az Egyesület Közgyűléséről készült jegyzőkönyvet az Elnökség őrzi és biztosítja a tagok számára a betekintést a 7.§ (18) bekezdésében szabályozott módon.

7. §
Az Egyesület Elnöksége

 (1) Az Egyesület vezető szerve az Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással választja.

 (2) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással funkció szerint öt éves időtartamra választja. Az elnökségi tisztségviselők újraválaszthatók.

 (3) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van.

 (4) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig ismételni kell, amíg nem jön létre szótöbbségi eredmény.

 (5) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, az ülés helyének, időpontjának és napirendi pontjainak pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

 (6) Az Elnökség hatáskörébe tartozik

 (a) Az Egyesület Közgyűlése által hozott határozatok végrehajtása, valamint az Egyesület ügyintézésével és képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása.

 (b) Az ügyrend elfogadása.

 (c) Az etikai szabályok elfogadása.

 (d) Az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására.

 (e) Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, valamint a korábbi Közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődő tagok részére.

 (f) Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 (7) A Közgyűlés általi visszahívás (6.§/(3)/(g)) esetén túl megszűnhet az elnökségi tagság a tag halálával, vagy lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával megegyező időpontig szól.

 (8) Az Egyesület Elnöksége az Egyesület végrehajtó és képviselő szerve, amely tevékenységét az Egyesület Alapszabályának, a Közgyűlés határozatainak és a hatályos jogszabályoknak a figyelembevételével köteles folytatni.

 (9) Az Egyesület Elnöksége a következő személyekből áll:

 (a) Elnök (egy személy)

 (b) Alelnök (egy személy)

 (c) Elnökségi tagok (kettő személy)

(10) Az Elnökség tagjai társadalmi megbízásban végzik munkájukat, az Egyesület a részükre ezért külön bért, vagy díjazást nem fizet.

(11) Az Elnökség jogosult minden, a Közgyűlés által rábízott intézkedést megtenni, valamint jogosult

 (a) Az évi, Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretén belül gazdálkodni.

 (b) Előterjesztéseket készíteni.

 (c) A tevékenységgel kapcsolatos folyó kiadások befizetéséről gondoskodni.

(12) Amennyiben bármelyik egyesületi tag indítványt, vagy javaslatot terjeszt az Elnökség elé, az indítvány, vagy javaslat megtárgyalására az előterjesztő tagot meg kell hívni.

(13) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amely jegyzőkönyvet az Elnökség őriz és biztosítja a tagok számára a betekintést a 7. § (18) bekezdésében szabályozott módon..

(14) Az Elnökség a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretein belül, az ésszerű gazdálkodás szabályai szerint gazdálkodik.

(15) A költségvetést az Elnökség készíti elő és terjeszti jóváhagyásra a Közgyűlés elé.

(16) Az Egyesület képviseletére az Elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult.

(17) Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület Elnöke bármely elnökségi taggal közösen jogosult rendelkezni.

(18) Az Elnökség az Egyesület székhelyén őrzi az Egyesület minden, az alapításakor, és a működése során keletkezett iratát. Ezen dokumentumokba köteles bármely érdeklődő tag számára elnöki felügyelet mellett, előzetesen egyeztetett időpontban betekintést biztosítani az Egyesület székhelyén. Az érdeklődő, a költségek megtérítésének terhével másolatot is kérhet a dokumentumok bármelyikéről, vagy bármely részéről.

(19) Az Elnökség köteles a tagságot megfelelő módon folyamatosan tájékoztatni és a hozzá beérkező közérdekű információkat és szakmai anyagokat részükre elérhetővé tenni.

8. §
Az Elnök

 (1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

 (2) Az Elnök hatásköre és feladatai

 (a) Az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése.

 (b) A munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett.

 (c) A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása.

 (d) Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése.

 (e) Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt.

 (f) Éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése

 (g) Érdeklődő tagok számára az Egyesület irataiba való betekintés biztosítása a 7. § (18) bekezdésben szabályozott módon.

 (3) Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök aktuális feladatai az Alelnökre hárulnak. Amennyiben az Alelnök is akadályoztatott, úgy az elnökségi üléssel kapcsolatos feladatok kivételével az aktuális feladatok az Elnökség további két tagjára hárulnak.

9. §
Az Ellenőrző Bizottság

 (1) Az Ellenőrző Bizottság feladata az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységének, illetve gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel.

 (2) Az Ellenőrző Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 (3) Az Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját titkos szavazással a Közgyűlés választja meg, illetőleg a Közgyűlés hívja vissza őket a 6. § (3) bekezdésének (g) alpontjában meghatározott esetekben.

 (4) Az Ellenőrző Bizottság elnökét az Egyesület elnökségi üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni, ám neki nem kötelező ott megjelenni.

 (5) Az Ellenőrző Bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

 (6) Az Ellenőrző Bizottság köteles megvizsgálni, és írásban véleményezni az Elnökség által előterjesztett költségvetést és éves beszámolót, írásbeli véleményét a kérdéses iratokhoz csatolva pedig a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

 (7) Az Ellenőrző Bizottság jelentése nélkül ezen pontokról érvényes döntést a Közgyűlés nem hozhat.

 (8) Az Ellenőrző Bizottság köteles az Egyesület Elnökségét tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 (a) A szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

 (b) A vezető tisztségviselőknek az Egyesület Alapszabályába ütköző döntése esetén.

 (9) Az Ellenőrző Bizottság működésének rendje a következők szerint alakul:

 (a) Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést.

 (b) Az Ellenőrző Bizottság ülése csak akkor határozatképes, ha azon a bizottság minden tagja jelen van.

 (c) Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség a bizottság tagszáma (három) miatt nem lehetséges.

 (d) Az Ellenőrző Bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze valamennyi bizottsági tag az ülést legalább nyolc naptári nappal megelőző írásbeli értesítésével, amiben az ülés helye, időpontja és napirendi pontjai is meg vannak határozva.

 (e)   Egyéb, itt nem részletezett esetekben az Elnökség szabályait kell megfelelően alkalmazni az Ellenőrző Bizottság működésére.

(10) A Közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc naptári napon belül - össze kell hívni. Ha ez az adott idő alatt nem teljesül, akkor a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

10. §
Az Egyesület működése és gazdálkodása

 (1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet, tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 (2) Az Egyesület a tagdíjaiból, illetve a részére juttatott támogató befizetésekből, adományokból és esetleges egyéb jövedelmekből, pályázatok elnyeréséből, valamint gazdasági tevékenységéből származó jövedelemből, a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 (3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 (4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért csakis és kizárólag a saját vagyonával felel, azokért az egyes tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

 (5) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő, a tevékenységét nem veszélyeztető módon, és kizárólag az Elnökség által jóváhagyott körben folytathat.

 (6) Az Egyesület érdekében végzett tagi tevékenységhez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket az Egyesület a lehetőségeihez mérten biztosítja.

 (7) Az Egyesület érdekében végzett tagi tevékenység következtében felmerült költséget az Egyesület vagyonából a tag részére megfelelő igazolás ellenében meg lehet téríteni. Ilyenek:

 (a) Útiköltség, útnyilvántartás alapján.

 (b) Telefon-költség, részletes számla alapján, az Egyesület érdekében kezdeményezett hívásokat.

 (c) Szállásköltség, részletes számla alapján.

 (8) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 (9) Az Egyesület dokumentumaiba való betekintés a 7.§/(18) bekezdésében szabályozott módon történhet.

11. §
Az Egyesület képviselete

 (1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a következő, (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

 (2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

12. §
Az Egyesület megszűnése

 (1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását, vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. Ezen esetekről minősített többségű szavazással kell dönteni.

 (2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését a hatályos jogszabályokkal összhangban megállapítja.

 (3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

13. §
Záró rendelkezések

 (1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

 (2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

 (3) Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

 (4) Az Egyesület nevében, székhelyében, képviseletében történő változást a nyilvántartásba vevő Bíróságnak a jogszabályok által meghatározott módon be kell jelenteni.

Kelt Budapesten, 2005. szeptember 11. napján

ifj. Gimesi András
az Egyesület elnöke