Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2023.SZEP.28.CSÜ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)
 R.A.C.A.S.        
 M.A.Sz.           
       Alapszabály 

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait Veled együtt jelenleg
2
látogató olvassa.


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2023

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

A MAGYAR ASZTROLÓGUSOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

A Magyar Asztrológusok Szövetsége (a továbbiakban röviden: Szövetség) az egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. alapján határozatlan időre alakult jogi személyiségű szövetség.

A Szövetség megalakítását az 1989. március 10-én tartott alakuló közgyűlés határozta el, míg az új alapszabály létrehozását a Szövetség 2003. december 18-i rendkívüli közgyűlése szavazta meg.

1. §
A SZÖVETSÉG NEVE

A Szövetség neve: Magyar Asztrológusok Szövetsége (MASz)

2. §
A SZÖVETSÉG SZÉKHELYE

A Szövetség székhelye és postacíme: 1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9.

3. §
A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

I. A Szövetség munkája során

betartja a Magyar Köztársaság Alkotmányát, és a hazai hatályos törvényeket. A Szövetség semmiféle párt, vagy egyéb szervezet befolyása, irányítása alatt nem áll. A Szövetség pártatlan, független álláspontú, minden vonatkozásban semleges.

II. A Szövetség célja

a) A Magyarországon asztrológiával foglalkozni akarók, az asztrológia iránt érdeklődők, asztrológiai képzésben résztvevők összefogása, tanulmányaik és eredményesebb munkájuk elősegítése.

b) Az asztrológiai tudás elméleti és gyakorlati elmélyítése, tudományos színvonalának emelése.

c) Az asztrológusok érdekképviseleti, nemzetközi kapcsolatokat elősegítő, azokat fenntartó, valamint az asztrológusok morális és etikai működését ellenőrző szerve.

III. A Szövetség feladatai:

a) Külföldi és belföldi szakirodalom, illetőleg e tárgyban megjelent sajtó figyelése, a külföldi és belföldi tapasztalatok feldolgozása és az eredmények publikálása.

b) A hazai asztrológusok tudományos tevékenységének összefogása.

c) Nyílt napok, előadások megszervezése, külföldi előadók meghívásának szervezése, lebonyolítása.

d) Kapcsolattartás más, az asztrológia témájával összefüggő ezoterikus tevékenységet folytató szervezetekkel.

e) A Szövetség tevékenységének és állásfoglalásainak megfelelő nyilvánosság biztosítása. A Szövetség és a hazai asztrológusok munkájának elismertetése.

f) A Szövetség ragaszkodik ahhoz, hogy tagjai sorából bárki, aki elemzést készít, legyen felkészült az asztrológiában, pszichológiában, az elemzési nyelv terminológiájában, szigorú titokként kezelje az elemzés tényét, annak tartalmát, s ezt csak annak a személynek adhatja ki, akinek a számára az elemzés készült. A Szövetség kijelenti, hogy tagjai nem adnak életvéggel kapcsolatos információt.

IV. A Szövetség tevékenységi köre

a) A Szövetség tudományos tevékenységet és kutatást folytat annak érdekében, hogy az asztrológia megbecsülése és elismerése végre hazai szinten is megtörténjen.

b) A Szövetség szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

c) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem a jelen Alapszabályban meghatározott feladatok és célok elérésére folytatja.

d) A Szövetség befektetési tevékenységet nem folytat.

e) A Szövetség ragaszkodik ahhoz, hogy a Szövetség tagjai, tanulói, oktatói, vezetősége, vezetői a hagyományos orvosi eskühöz hasonló fogadalmat tegyenek. Az eskü szövegét az Alapszabályt kiegészítő, később megszerkesztett melléklet tartalmazza.

f) A Szövetség köteles a hozzá fordulók etikai, morális illetve szakmai panaszait titoktartással kezelni. Az asztrológus tagjainak munkájával szembeni kifogást kivizsgálni és lehetőség szerint orvosolni.

g) A Szövetség támogatja a nemzetközi asztrológiai szervezeteket és azok törekvéseit, ha azok nincsenek ellentétben a 3. § 1. bekezdésében foglaltakkal.

4. §
A TAGSÁG

I. A tagsági jogviszony keletkezése

a) A Szövetség tagjai lehetnek mindazok a magyar, vagy külföldi nagykorú állampolgárok, akik a Szövetség feladatival és célkitűzéseivel egyetértenek és belépési nyilatkozatukkal kötelezettséget vállalnak arra, hogy magukra nézve kötelezőnek elfogadják a Szövetség alapszabályát és a Szövetség szerveinek döntéseit és tevékenységükkel segítik, támogatják a Szövetség munkáját.

b) A Szövetség közgyűlése a Szövetség tiszteletbeli tagjaivá választhat olyan természetes személyeket, akik munkájukkal kiemelkedő tudományos, vagy szakirodalmi tevékenységükkel, vagy egyéb okból méltóak arra, hogy a Szövetség tiszteletbeli tagságát elnyerjék.

c) A Szövetség vezetősége a Szövetség pártoló tagjaiként tarthatja nyilván azokat a természetes, vagy jogi személyeket, akik ugyan a Szövetségnek nem rendes tagjai, de munkájukkal, anyagi vagy egyéb támogatásukkal elősegítik a Szövetség tevékenységét.

d) A Szövetség alapító tagjai mindazok a személyek, akik az alakuló közgyűlésen a Szövetség megalapításában részt vettek.

e) A Szövetségbe való későbbi tagfelvételről a belépni szándékozó személy kérelme alapján a Vezetőség dönt.

f) A Szövetség Vezetősége a belépési kérelmet csak abban az esetben utasíthatja el, ha a belépni kívánó tagnak a tagként való elismerése jogszabályba, vagy az alapszabály rendelkezéseibe ütközik, avagy a személy olyan tevékenységet folytat, vagy olyan magatartást tanúsított, amely a Szövetség célkitűzéseivel ellentétben áll, illetőleg amennyiben a Szövetség érdekeit, jó hírét, céljainak megvalósítását nagymértékben, vagy súlyosan veszélyeztetné.

II. A tagsági viszony megszűnése

a) A tagsági jogviszony törléssel történő megszűnése:

- a tag halála esetén,

- tagdíjfizetési kötelezettség esedékességtől számított 6 hónapon belül történő befizetésének elmulasztása esetén

b) Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag ezen szándékát írásbeli nyilatkozatával a Vezetőség felé bejelenti. Amennyiben a tag a Szövetség vezetőségéhez intézett nyilatkozatával bejelenti a Szövetségből való kilépését, a tag tagsági viszonya a kérelem benyújtásának napján megszűnik.

c) Kizárással szűnik meg a tagsági viszony a Vezetőség kizáró határozata alapján, ha a tag magatartásával vagy egyéb tevékenységével a Szövetség céljainak megvalósulását akadályozza, vagy veszélyezteti.

III. A tagok jogai és kötelezettségei

a) A rendes tag részt vehet a Szövetség munkájában és annak rendezvényein. Joga van észrevételeivel segíteni a Szövetség munkáját, és igénybe venni a Szövetség szolgáltatásait.

b) A rendes tag jogosult a Szövetség Vezetőségének megválasztásában részt venni, választó és választható bármelyik egyesületi tisztségre.

c) A rendes tagok kötelesek a Szövetség alapszabályában és a Szövetség szerveinek döntéseiben foglaltakat betartani, kötelesek tevékenységükkel, munkájukkal a Szövetség célkitűzéseinek megvalósulását támogatni és elősegíteni.

d) A rendes tagok kötelesek a Közgyűlés által meghatározott egyesületi tagdíjat befizetni.

e) A rendes tagok kötelesek életvitelük és mindennapi tevékenységük során a Szövetség jó hírnevét védeni és példamutató asztrológiai magatartással eljárni.

f) Pártoló és tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek csak részt tisztségre nem választhatnak és ők maguk sem választhatók.

5. §
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

A Szövetség szervezete a következőképpen épül fel:

- Közgyűlés

- Vezetőség

- Ellenőrző bizottság

6. §
KÖZGYŰLÉS

A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

A Közgyűlés dönt a Szövetség életét, tevékenységét illető legfontosabb kérdésekben, de a Közgyűlés jogosult bármely olyan egyéb kérdésben is dönteni, amely egyébként az alapszabály szerint a Szövetség más szervének hatáskörébe tartozik.

A Közgyűlés döntései nem állhatnak ellentétben az alapszabállyal és a hatályos jogszabályokkal.

A Közgyűlés döntései a tagokra és a Szövetség szerveire kötelező erővel bírnak.

A Közgyűlés nyilvános.

Rendes Közgyűlést évente egy alkalommal, tisztújító Közgyűlést ötévenként kell összehívni.

A Közgyűlést össze kell hívni abban az esetben is, ha a Bíróság ezt elrendeli, vagy ha a Közgyűlés összehívását a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, vagy az Ellenőrző Bizottság írásban indítványozza.

A Közgyűlés összehívására a Vezetőség jogosult.

Amennyiben a Bíróság határozata, a tagok kérelme, vagy az Ellenőrző Bizottság indítványa alapján, a Vezetőség a Közgyűlést a bírósági határozat, vagy a tagi kérelem kézhezvételétől számított 15 napon, ill. az Ellenőrző Bizottság indítványának megtételétől számított 30 napon belül nem hívja össze, a Közgyűlés összehívására bármely vezetőségi tag, bármely ellenőrző bizottsági tag, vagy a Szövetség bármely rendes tagja jogosult.

A Közgyűlést akként kell összehívni, hogy a meghívók kiküldése és a Közgyűlés időpontja között legalább 15 napos határidő legyen.

A tagoknak a közgyűlési meghívót névre szólóan, a napirenddel együtt kell megküldeni.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétől a Közgyűlés napjáig bármely tag jogosult a napirendben feltüntetetteken túlmenően további napirendi pontot javasolni, amelynek napirendbe való felvételéről a Vezetőség, még a Közgyűlés megkezdése előtt dönt.

Amennyiben a Vezetőség a napirendi pontra irányuló javaslatot elveti, ezen döntését indokolni köteles és ugyanakkor az elnök köteles a Közgyűlés megkezdésekor az el nem fogadott napirendi javaslatot és a Vezetőség határozatát a Közgyűlésen ismertetni, egyidejűleg lehetőséget teremtve arra, hogy a Közgyűlés a Vezetőség határozatát megváltoztathassa.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Szövetség, szavazásra jogosult tagjainak, legalább a fele, plusz egy tag (50 % + 1 tag) jelen van.

Amennyiben a Szövetség elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlésen nincs meg a szükséges határozatképesség, a Közgyűlést el kell halasztani akként, hogy 30 napon belül ismételten egy Közgyűlést kell összehívni. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a Szövetség alapszabályának megállapítása és módosítása

- a Szövetség évi költségvetésének megállapítása, esetleges pótköltségvetés elfogadása

- a Vezetőség éves beszámolójának az elfogadása

- a Vezetőség megválasztása és visszahívása

- az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása

- a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének elhatározása

- a Szövetség feloszlásának kimondása

- az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása

- a Szövetség szétválásának, vagy egyesülésének elfogadása

- a Szövetség tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása

- a Szövetség célkitűzéseivel, feladataival kapcsolatos elvi határozatok meghozatala

- valamint minden olyan egyéb kérdés, amelyet a jogszabály, vagy az Egyesület alapszabálya, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Szövetség Közgyűlése határozatait általában a szavazásra jogosultak egyszerű szótöbbségével hozza meg.

Minősített (2/3-os ) többség szükséges:

- az Alapszabály módosításának elfogadásához.

- a Szövetség Vezetőségének és/vagy tagjainak visszahívásához

- az Ellenőrző bizottság és/vagy tagjainak visszahívásához

- a Szövetség feloszlásának kimondásához

- a Szövetségnek más egyesülettel való egyesülésének elhatározásához.

A Szövetség Közgyűlésén a Szövetség elnöke elnököl, akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnöki tisztét az alelnökök, vagy az elnökség más tagja is betöltheti.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek hitelesítésére az Ellenőrző Bizottság két, erre felkért tagja jogosult.

Amennyiben a Szövetség Közgyűlésén bármely tag olyan indítványt terjeszt elő, amelyet a Közgyűlés elutasít, a tag jogosult kérni, hogy az elutasított indítványát a Közgyűlés jegyzőkönyvében szó szerint tüntessék fel.

A Szövetség Közgyűlésének jegyzőkönyveit a Vezetőség őrzi és a Vezetőség köteles az így elkészült jegyzőkönyvekbe minden tag számára biztosítani a betekintést, indokolt esetben másolatot készíteni, s azt a tagnak átadni.

A Szövetség határozatait általában nyílt szavazással hozza meg.

Titkos szavazást kell tartani:

- a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásakor.

- ha ezt a szavazásra jogosult tagok 1/3-a a Közgyűlésen kéri.

Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a levezető elnök szavazata dönt, titkos szavazásnál pedig a szavazást addig kell ismételni, míg a megfelelő döntés meg nem születik.

7. §
A SZÖVETSÉG VEZETŐSÉGE

A Szövetség Vezetősége a Szövetség végrehajtó szerve, amely tevékenységét a Szövetség alapszabályának, a Közgyűlés határozatainak és a hatályos jogszabályoknak a figyelembevételével köteles folytatni.

A Szövetség Vezetőségének üléseit évente legalább kétszer ill. szükség szerint kell összehívni. A Vezetőség ülésének összehívására az elnök, illetve előzetes egyeztetéssel az alelnökök jogosultak. A Vezetőséget akként kell összehívni, hogy a meghívók kiküldése és a Vezetőség ülése között legalább 15 napos határidő legyen.

A Szövetség Vezetősége tagjainak a meghívót névre szólóan a napirenddel együtt küldi meg. A Vezetőség ülésére szóló meghívó kézhezvételétől az ülés napjáig bármely vezetőségi tag jogosult a napirenden feltüntetetteken túlmenően további napirendi pontot javasolni, amelynek napirendbe felvételéről az elnök és az alelnökök közösen döntenek.

A Szövetség Vezetősége a következő személyekből áll:

- az elnök

- 2 tiszteletbeli elnök

- 2 alelnök

- 4 vezetőségi tag

A Vezetőséget a Közgyűlés titkos szavazással funkció szerint öt éves időtartamra választja. A Vezetőség elnöke, alelnökei, tagjai és tiszteletbeli elnökei újraválaszthatók.

A Vezetőség tagjai társadalmi megbízásban végzik munkájukat, a Szövetség részükre bért, vagy más díjazást nem fizet.

A Vezetőség jogosult minden, a Közgyűlés által rábízott intézkedést megtenni,

- jogosult az évi, Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretén belül gazdálkodni

- előterjesztéseket készíteni és

- a tevékenységgel kapcsolatos folyó kiadások befizetéséről gondoskodni.

A Vezetőség ülése határozatképes, ha azon legalább 5 tag jelen van.

A Vezetőség határozatát egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

Amennyiben bármelyik egyesületi tag indítványt, vagy javaslatot terjeszt a Vezetőség elé, az indítvány, vagy javaslat megtárgyalására az előterjesztő tagot meg kell hívni.

A Vezetőség üléséről jegyzőkönyv készül, amely jegyzőkönyvet bármelyik tag megtekinthet.

Amennyiben a Vezetőség határozathozatalakor bármelyik vezetőségi tag, vagy tagok a szavazás során kisebbségben maradnak, különvéleményük jegyzőkönyvi feltüntetését kérhetik, igényelhetik továbbá azt, hogy a kérdéses ügyet a Vezetőség a legközelebbi Közgyűlésnek tűzze napirendjére.

Az ilyen indítvány a többségi határozattal meghozott döntés végrehajtását nem akadályozza.

A Vezetőség a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretein belül, az ésszerű gazdálkodás szabályai szerint gazdálkodik.

A költségvetést a Vezetőség készíti elő és terjeszti jóváhagyásra a Közgyűlés elé.

A Szövetség képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök jogosult.

Banki utalványozásra a Szövetség Elnöke bármelyik Alelnökkel együtt, illetve a két Alelnök közösen jogosult.

A Vezetőség köteles a tagságot megfelelő módon folyamatosan tájékoztatni és a hozzá beérkező közérdekű információkat és szakmai anyagokat részükre megküldeni.

8. §
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

A Közgyűlés, mint a Szövetség legfőbb szerve 5 évi időtartamra egy háromtagú Ellenőrző Bizottságot választ titkos szavazással.

Az Ellenőrző Bizottság feladata a Szövetség működésének, gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése, a Vezetőség munkájának felügyelete és ellenőrzése.

E körben az Ellenőrző Bizottság jogosult a Szövetség bármely ügyét, okiratát, határozatát, bankszámláit, könyvelését megtekinteni és megvizsgálni.

Az Ellenőrző Bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

Az Ellenőrző Bizottság köteles megvizsgálni, és írásban véleményezni a Vezetőség által előterjesztett költségvetést és éves beszámolót, írásbeli véleményét a kérdéses iratokhoz csatolva pedig a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése nélkül ezen pontokról érvényes döntést a Közgyűlés nem hozhat.

Az Ellenőrző Bizottság köteles a Szövetség Vezetőségét tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az Ellenőrző Bizottság működésének módjára a Vezetőség működési szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. Ha ez az adott idő alatt nem teljesül, akkor a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

9. §
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

A Szövetség a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

A Szövetség bevételei tagdíjakból, egyéb adományokból, a Szövetség szolgáltatásai alapján keletkező árbevételekből keletkeznek.

A Szövetség gazdasági-vállalkozói tevékenységet kizárólag a Szövetség céljainak elérése érdekében és kizárólag a Közgyűlés által jóváhagyott körben folytathat.

A tagdíj összegét a Vezetőség előterjesztése alapján a Közgyűlés állapítja meg.

A Szövetség tartozásaiért csak saját vagyonával felel, azokért a Vezetőség tagjai, az egyes tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

10. §
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

A Szövetség megszűnik a következő esetekben:

- ha a Szövetség Közgyűlése a Szövetség feloszlását minősített többségű, szavazással kimondja.

- ha a Közgyűlés a Szövetségnek más egyesülettel való egyesülését határozza el, minősített többségű szavazással.

- ha az arra jogosult szerv a Szövetséget feloszlatja.

- ha az arra jogosult szerv a Szövetség megszűnését megállapítja a hatályos jogszabályokkal összhangban.

Az esetleges fennmaradó vagyonról az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés határoz.

11. §
VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesültekről szóló 1989. évi II. Törvény, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.

A Szövetség a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel vált jogi személlyé. A 7. Pk. 21933/1989/2 szám alatt 1989. április 19-ei végzés alapján a Szövetséget a 88. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették.

A Szövetség nevében, székhelyében, képviseletében történő változást a nyilvántartásba vevő Bíróságnak be kell jelenteni.

Jelen Alapszabály, a közgyűlés 1. számú határozatával került elfogadásra, a jelen Alapszabály elfogadásával egyidejűleg az 1989. március 10-én elfogadott Alapszabály hatályát veszti.

Kelt Budapesten, 2004. április 30. napján

Szövetség elnöke