Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2022.SZEP.26.HÉ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)

Asztrológiai cikkek

 99astro           
 A Lion            
 Keschitz György   
   Név- és szám... 
  AsztroBolondVicc 
   Lét és logika.. 
 Arany és boldo... 
 Az igazság ket... 
 Kozma Szilárd     
 Osthanes          
 Pius              
 TGA               

Az asztrológia "ellen" írt cikkek

 Sziluett          

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2022

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Asztrológiai cikkek

Keschitz György cikkei


Keschitz György
Az igazság kettős természete

"Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené."
(Máté 22,21 és Márk 12,17)

Előbbi a földi, anyaghoz kötött, mulandó, utóbbi az égi, anyagtalan, örök vagy szellemi, spirituális igazságokról szól. A kettő nem ellentétben, hanem teljes összhangban és hierarchikus viszonyban állnak egymással. Az emberek általában összekeverve látják őket, egyféle igazságról beszélnek, ami egy nagyon lényeges tévedés.

Az anyaghoz kötött igazságok a fizikai testünkkel, az érzékelésünkkel kapcsolatosak, és idővel megváltozhatnak. Anyagtalanok pl. a matematika igazságai, és amiket nem szükséges ledátumozni. Sokan úgy gondolják, hogy az anyagtalan dolgokat az anyagból vonatkoztatjuk el, azonban azok külön dimenziókat, szellemi világokat jelentenek, amelyek függetlenek az anyag lényegétől, de mégis kapcsolatosak azzal. A számokon, geometrián kívül gondolhatunk még pl. a tükörben látott képekre is, amelyek a fizika szerint a valóságosnak a virtuális másai, azonban mivel tudati szempontból nézve a két kép között nincs semmilyen különbség, ez azt bizonyítja, hogy a világból látott minden kép anyagtalan, informatikai természetű, ami az álmainkra is igaz. Ha a képek anyagi jellegűek lennének, akkor csak az anyagban lehetne őket látni. Ugyanezt kimutathatnánk a hangokra, tapintásra, hőérzetre és minden érzékelésünkre is, csak az nem lenne ennyire látványos.

Úgy is mondhatjuk, hogy a szellemi dolgok, a tudatunk beágyazódnak az anyagba, megjelennek abban, vagy amit az előző írásomban írtam: a logika vagy lelki, szellemi akarat szerint alakul a lét. Mindegyik megfogalmazás ugyanazt a spirituális igazságot próbálja körülírni.

A számítógépek megjelenésével lassan mindenki észreveszi, hogy az elméleti matematikával minden leírható, és remélhetőleg előbb-utóbb megfordul az emberek gondolkodása, az anyagtalan felől közelítik majd az anyagit. Hogy miért? Mert nyilvánvaló, hogy az örök igazság felől kell magyarázni a mulandót, hiszen azokat senki, még a császár sem tudja felülírni, és ha az ember ezek ellen vét, az nem más mint egy logikai hiba. Akik csak földi keretek között keresik az igazságot, nem fogják megtalálni. Ők azok, akik szeretnek politikával, joggal, pénzügyekkel foglalkozni: a társadalom, a császár igazságáról beszélnek. Az Istené azonban rejtve van, mert az mindenkinek a saját anyagtalan logikai rendszerében keresendő. Ezért mondja a szentírás, hogy keressétek az Urat, vagy Isten országát és az ő igazságát. (Az Ószövetségben sok helyen, az evangéliumokban pedig Máté 6,33; Lukács 12,31)

Hogy mit kellene keresni? A szellemi logikai rendszerünknek a helyességét, meg kellene találnunk, ha van benne hiba, és a magunk érdekében jó lenne kijavítanunk. Ha ez sikerül, akkor jön el a szemmel nem látható és bennünk lévő Isten országa (Károli: Lukács 17,20), amit a buddhisták megvilágosodásnak neveznek. Beáll a belső szellemi-lelki tökéletesség állapota, ami szavakkal nem mondható el és kívülről nem látszik az emberen.

 

A bennünk lévő örök igazságok működtetik az Univerzumot, és a császárt is azok tették uralkodóvá, emiatt alárendelő a két igazság közötti kapcsolat. A szellemiek magasabbrendűek és az ember által megváltoztathatatlanok. Nem tudjuk őket tárgyiasítani, csak történetekkel, példázatokkal körbeírni. Azonban mindenki más mélységben, nem egyformán érti ezeket a szellemi írásokat, mint pl. a Bibliát, ezért van szükség a társadalmi törvényekre is.

 

Nem anyagi, hanem csak örök igazságok szerint élő embereket tökéletes szellemiségűeknek is mondhatjuk, akiknek nem számít a külsőség, ők a belső logikai rendszerüket mindenképpen meg tudják valósítani, teljesen mindegy, hogy éppen kié a földi hatalom. De ők soha nem a saját érdekeiket helyezik előtérbe és nem a pénz vagy hírnév után vágyakoznak, hanem általában a többi ember kivétel nélküli megsegítése a céljuk, akár az igazi orvosoké. Bolondok (?) ők tulajdonképpen, akik már leépítették az emberi énjüket és csak az "Isten dicsőségét" keresik, azaz minden gondolatukat, szándékukat és cselekedetüket az örökkévalóság és annak igazsága hatja át. Általában még idős korukban is látszik rajtuk, hogy a lelkük fiatal maradt. Őket mindig a saját anyagtalan és hibátlan belső igazságaik viszik tovább az életben, és nem hagyják magukat megtéveszteni a külvilág illuzórikus történéseivel.

A mulandóság csalijaira nem harapnak rá, hiszik, tudják, hogy mindig a szellemi igazság jut érvényre (pl. Máté 6,13: "tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké."), földi hívságokkal vagy anélkül, nekik mindegy.

 

Mi történhet, ha meghalunk? Megszűnik az anyagi tér-idő dimenzió, azaz a mulandóság ruháját levetjük magunkról, de nagy kérdés, hogy végleg meg tudtunk-e tőle szabadulni, vagy az igazságaink újra ránk adják: ez a reinkarnáció elmélete, amit több vallás is hirdetett. A Bibliából valószínűleg kiszedték, de azért nem teljesen: János 3(,7): "Szükség néktek újonnan születnetek.". A halálunk után az anyagtalan logikai rendszerünk megmarad, ami nem más mint a lelkünk, szellemünk, tudatunk, és ugyanúgy az a szellemiség fog rajtunk uralkodni, ami a földi életünkben, és oda visz minket, ahova megérdemeljük. Mindig az lesz az igazságunk, ahogyan láttuk a dolgokat és gondolkodtunk róluk, csak személytelenül és tévedések nélkül, mert ilyen a valódi igazság.

Buddhisták ezt úgy mondják, hogy a halálunk után mi fogjuk önmagunkat megítélni: a felsőbb vagy valós énünkről, a keresztény ISTEN-ről van szó, ami etimológiailag elemezve annyit jelent: "az IS TE(Nmagad) vagy": mindennek a legvégső oka, az elképzelhetetlen szellemi kiindulópontja, amely bennünk nyilvánvalóan létezik. Nagy problémánk lehet, ha nem keressük, nem találjuk vagy nem fogadjuk el az igazi önmagunkat, legbelső lényegünket. Mulandó igazságaink és életünk is minden bizonnyal ebből a meghasonlásból keletkeztek. Illuzórikus emberi énünk -- a menedzserünk -- védi az érdekeinket, megélhetésünket a társadalomban, de akadályozhat minket a tiszta igazság meglátásában. Nem gondolnám, hogy a keresztény, hindu vagy buddhista tanok ellentétesek lennének egymással vagy akár az írásaimmal, csak más a spirituális igazságok megközelítése. Bölcs emberek megértik a leírtakat, aki pedig nem hiszi, járjon utána. Mert a szellemi fejlődés arról szól, hogy az igazságot mindenkinek a saját bőrén érezve kell megtanulni.

Nagy tanítómesterünk, az élet folyamatosan magyarázza nekünk, de odafigyelés vagy megfelelő képességek hiányában sajnos gyakran nem értjük. Mindig az anyagtalan logikai rendszerünkön belül és annak megfelelően véleményezzük a dolgokat, a hibás szellemi rendszer pedig eltorzítja a világ tökéletességét --> (Máté 5,48). Szerintem ennek a rendszernek a tökéletesítése lenne az emberi élet végcélja.

 

Az anyag az anyagból nézve olyan valóság, ami az örök igazságok felől csak álom, illúzió. Erről szólt a 'lét és logika', meg az aranytömbös bolondvicc, és valami hasonlót magyaráztak a keleti filozófiák is már többezer évvel ezelőtt, amit az európai ember nem ért. Talán mi is így kerültünk ide a Földre, ahogy a dal is mondja: "Álmodtam egy világot magamnak, Itt állok a kapui előtt.". Csak meg kell tanulnunk jól álmodni, amihez a szellemi tökéletesség szükséges.

A világ szimpla létezését senki sem vitatja, az tényállás, de az anyag valóságát, az érzékelésünktől független létezését bizonyítani kellene, amit azért nem lehet, mert mindent a fizikai testünkön keresztül érzékelünk, ami szintén anyagból van. Nem kívülről, hanem belülről látjuk az anyagot, tehát a létezését csak önmagával tudjuk igazolni, ami tautológia. Ha alaposan átgondoljuk, rájöhetünk, hogy az anyag csak egy közeg, amiben az ember szellemi mivolta megjelenik.

Az a módszer, ahogyan a természettudományok agyonelemzik az anyagot, a gyakorlati életünkben hasznos lehet, szellemi szempontból tekintve azonban tévút, sehova sem vezet. Vajon mikor fognak erre az emberek rájönni? Majd ha olyan nehézségekkel találkoznak, amiket a tudományaik nem tudnak megoldani, és akkor talán elkezdik a szellemi gyökerüket keresni, mert jelenleg csak az anyagi dolgok érdeklik őket. Mik lehetnek ezek a problémák? A belső harmónia elvesztése, békétlenség, betegségek, a boldogságnak külsőségekben, pl. birtoklásban, élvezetekben és önmagunk fényezésében való keresése és az ezekkel járó kiábrándulás, sorscsapások, amibe én már a kedvezőtlen születési feltételeket is beleértem.

Ezek a bajok végső soron mind a rossz szellemiségre vezethetők vissza, amit a mai tudomány nem ismer el, mert csak anyagi összefüggéseket vizsgál és hiányzik belőle a spiritualitás, ami modern felfogásban az intelligens belső számítógépünknek az elveiről és az anyagban való vagy afeletti működéséről szól. Ez a tudatlanság a világ szellemi süllyedésével függ össze, ami egyelőre párhuzamos és ellentétes a technika fejlődésével. A megoldást pedig már elmondtam: honnan akarod látni a világot, a mulandóság vagy az örökkévalóság felől?

 

Az anyagi bázisra való építkezés korunk általános felfogását jellemzi. Spirituális szempontból azonban az lenne a cél, hogy felismerjük: életünket nemcsak pénzre, hanem szellemi igazságokra is építhetjük (Máté 6,19-20; Lukács 12,33), amelyeknek megvan a maguk logikája. Földi igazságainkat a földi körülmények bármikor elvehetik tőlünk, a szellemieket azonban soha senki. Ha az aranytömbjeinket akár az életünk végéig is birtokoljuk, a halál mégis elrabolja tőlünk, és akkor jön (?) a boldogtalanság, ahogy a bolond ezt próbálta elmagyarázni a közgazdásznak, aki bizonyára nem értette a csíziót. Az örök igazságok kivetik magukból a mulandót, ami követeli a halált, az pedig majd elveszi az anyagi dolgainkat.

 

2016.03.30.-04.28.